Lau kim phun cho máy in 3D

với vài thao tác đơn giản bạn dã có thể lau kim phun 3d một cách tự động bằng tấm chà nồi mua ngoài chơi

bạn làm theo video clip của CMA hướng dẫn và copy đoạn code mẫu bỏ vào trong strar code là xong

tùy theo vị trí bạn đăth tấm lau kim phun mà chỉnh lại tọa độ lau một cách phù hợp nhé

chúc các bạn thành công

link video hướng dẫn 

ttps://www.youtube.com/watch?v=YBVuOexqPXQ&feature=youtu.be

code mẫu

; Default start code
M104 T0 S{TEMP0};
g28;
g29;
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
{IF_BED}M190 S{BED}
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
g1 f20000 x1 y20 z20;
g1 f20000 x1 y1 z20;
g1 f20000 x1 y20 z20;
g1 f20000 x1 y1 z20;
g1 f20000 x1 y20 z20;
g1 f20000 x1 y1 z20;
g1 f20000 x1 y20 z20;
g1 f20000 x1 y1 z20;
g1 f20000 x1 y20 z20;
g1 f20000 x1 y1 z20;
g1 f20000 x1 y20 z20;
g1 f20000 x1 y1 z20;
g1 f20000 x1 y20 z20;
g1 f20000 x1 y1 z20;
g1 f20000 x1 y20 z20;
g1 f20000 x1 y1 z20;